KPN druk in de weer met Tipp-Ex

markt_spelersDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 31 januari 2014 aan KPN twee keer een last onder dwangsom opgelegd om het bedrijf te dwingen informatie te verstrekken waar ACM om had gevraagd. KPN had in haar antwoorden aan ACM specifieke informatie weggelakt, waaronder namen van medewerkers van KPN en haar klanten.

Door de informatie aan ACM te onthouden belemmert KPN volgens de toezichthouder het toezicht op de telecommarkt. De lasten onder dwangsom bedragen elk 50.000 euro per dag met beide een maximum van 500.000 euro.

Juridisch kader

Op grond van artikel 18.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (Tw) is de Autoriteit Consument en Markt bevoegd voor een juiste uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet van een ieder te allen tijde inlichtingen te vorderen voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is. Degene van wie krachtens het eerste lid inlichtingen zijn gevorderd, is verplicht deze onverwijld te geven, maar in elk geval binnen de daartoe door de toezichthouder te stellen termijn. In een vordering op grond van het eerste lid kan wat betreft de te geven inlichtingen worden volstaan met:

 • het omschrijven van het onderwerp waarover inlichtingen moeten worden gegeven;
 • en de bij het verstrekken van de inlichtingen aan te houden mate van detail.

Degene van wie de verstrekking van inlichtingen is gevorderd, is verplicht binnen de door de Autoriteit Consument en Markt, te bepalen redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden.

Redelijkheids- en noodzakelijkheidstoets

ACM constateert dat KPN niet heeft voldaan aan de informatieverzoeken ISDN-lijnbewaking, omdat zij in de opgeleverde documenten de namen en zakelijke contactgegevens van KPN-medewerkers en de naam en zakelijke contactgegevens van de klant onleesbaar heeft gemaakt. KPN is echter in het algemeen van mening dat zij de gevorderde inlichtingen, voor zover dit persoonsgegevens van medewerkers of derden betreft niet standaard hoeft te verstrekken. Zij toetst bij een dergelijk verzoek:

 • of het vorderen van deze inlichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taken van ACM (conform de redelijkheids- en noodzakelijkheidstoets van artikel 18.7 Tw);
 • en of, daarmee samenhangend, de nadelige gevolgen van het verstrekken van de gevraagde informatie niet onevenredig zwaar in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen (conform de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, Awb).

Overwegingen

In onderhavig informatieverzoek heeft KPN haar eigen tweeledige toets aan artikel 18.7 Tw en het evenredigheidsbeginsel uitgevoerd en daarbij de volgende afwegingen gemaakt.

‘In dit dossier heeft ACM bij brief van 5 december jongstleden meedegedeeld dat er naar haar mening sprake is van overtreding van de non-discriminatie en transparantieverplichtingen van KPN, zoals opgelegd in de marktanalysebesluiten Vaste telefonie van 2008 en 2012. Nu het hier gaat om een dossier dat in de handhavende fase verkeert, kan KPN zich voorstellen dat het voor de uitoefening van de taak van ACM relevant is om kennis te nemen van de namen van de ondertekenaars van een overeenkomst als onderhavige SLA 2012. Het is denkbaar dat het belang van ACM in dit geval zwaarder weegt dan de nadelige gevolgen van een dergelijke verstrekking voor KPN en de betrokken individuen. Voor de in de SLA opgenomen namen van de (operationele) contactpersonen geldt dit echter niet. Om die redenen heeft KPN in de toegezonden SLA 2012 de namen en handtekeningen van de ondertekenaars laten staan, maar heeft zij de namen van de (operationele) contactpersonen daaruit verwijderd.’

Chinese muren

Een tweede zaak waar ACM en KPN van mening verschillen betreft de zogenoemde Chinese muren. Ook hier bewees het befaamde potje Tipp-Ex zijn dienst.

Tijdens een bijeenkomst op 10 april 2013 inzake compliance heeft ACM KPN verzocht om een overzicht van de Chinese muren binnen de KPN alsmede een beschrijving van de verschillende zogenoemde pricing boards binnen KPN, de taken hiervan en de functiebenamingen van de deelnemers hieraan.

Bij e-mail van 17 mei 2013 heeft KPN een overzicht gestuurd van de Chinese muren. Tevens heeft zij een overzicht van de verschillende pricing boards verstrekt, met een algemene beschrijving van de taken en deelnemers van elke pricing board.

Bij e-mail van 11 september 2013 heeft ACM KPN verzocht een meer gedetailleerd overzicht op te leveren van de verschillende pricing boards met de namen van de daarin zitting hebbende personen. Bij e-mail van 4 oktober 2013 is KPN verzocht te bevestigen dat de in de e-mail van 11 september opgevraagde stukken zouden worden opgeleverd. KPN heeft op 8 oktober 2013 een document opgeleverd, waarin per pricing board is aangegeven welke functionarissen daarin zitting hebben. Deze functionarissen worden slechts weergegeven met hun functiebenaming en niet bij eigennaam.

Bij brief van 15 oktober 2013 heeft ACM haar vordering tot oplevering van de namen van de leden van de verschillende pricing boards herhaald onder verwijzing naar artikel 18.7 van de Tw.

Bij brief van 22 oktober 2013 heeft KPN geweigerd de gevorderde informatie op te leveren.

Principes

Voor KPN, dat de verantwoordelijkheid heeft over miljoenen persoonsgegevens van klanten, gaat het hier om een principiële aangelegenheid. Nu heeft de toezichthouder echter besloten KPN in beide gevallen een last onder dwangsom op te leggen om het bedrijf te dwingen alsnog de persoonsgegevens bekend te maken. KPN heeft daarom de voorzieningenrechter (CBb) gevraagd om deze lasten onder dwangsom te schorsen, zodat de zaak vervolgens inhoudelijk aan de rechter kan worden voorgelegd. KPN wil daarmee uitsluitsel krijgen over het kader waarbinnen persoonsgegevens aan toezichthouders verstrekt moeten worden.

KPN heeft tegen de twee lasten onder dwangsom een voorlopige voorziening aangevraagd bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De zitting voor deze voorlopige voorziening is vastgesteld op 4 april 2014. Tot die tijd zijn beide lasten onder dwangsom opgeschort.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Voorjaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.