Nationale Smart City Strategie kan als basis dienen voor digitale strategie regering

In tegenstelling tot voorgaande kabinetten zal de Nederlandse regering die op dit moment gevormd wordt, in meer of mindere mate beleid op het gebied van digitale ontwikkelingen moeten meenemen. Premier Rutte sorteerde vorig jaar voor door om een Smart City strategie te vragen. Gemeenten zochten daarop de samenwerking met bedrijven en wetenschappers en boden de premier de Nationale Smart City Strategie NL aan. Rutte heeft nog niet gereageerd, maar heeft bij de vorming van een nieuw kabinet een stevig rapport als basis voor een digitale strategie.

Geregeld halen de macht en de kracht van de digitale ontwikkelingen de voorpagina’s, zoals bij grootschalige virusinfecties. Of de toenemende invloed van AI waarvan de mogelijkheden onbekend zijn. Vladimir Poetin gaf onlangs in een toespraak aan dat het land dat leidend wordt op het gebied van Artifical Intelligence, de volgende supermacht wordt. Na het zien van de video ging visionair Elon Musk nog een stap verder. Hij gaf aan dat concurrentie rondom AI de meest voor de hand liggende oorzaak is voor een derde wereldoorlog. Een dergelijke boodschap werd ook al door Musk en 115 andere CEO’s als waarschuwing naar de VN gestuurd.

Begin dit jaar werd de Nationale Smart City Strategie NL aan premier Rutte overhandigd. Het document gaat in op de problematiek rondom diverse zaken die binnen de smart city vallen, maar meteen ook grotere maatschappelijke en politieke vraagstukken vormen. Het gaat niet alleen om slimme vormen van openbaar vervoer en stadsverlichting, maar ook over mobiliteit, energie, sharing-economie, gezondheid, welzijn, veiligheid, beschikbaarheid enzovoorts.

Smart City Strategie is op aanvraag van Premier Rutte

De strategie moet gezien worden als een startpunt, een richting voor waar Nederland de komende jaren op Smart City gebied naartoe wil. Een jaar eerder had Premier Rutte de afgevaardigden van de G5/G32-steden expliciet gevraagd om deze strategie.

De belangrijkste boodschap in het rapport van de G5-steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven samen met het bredere verband G32, is dat zij voor henzelf een leidende rol zien, maar daarbij de steun van het Rijk nodig hebben. Een faciliterend kader waarbij de Nederlandse overheid doordrongen is van het belang en niet achterover leunt.

[userquote user="906"]De Rijksoverheid heeft een belangrijke taak in relatie tot de borging van de algemene infrastructurele randvoorwaarden en samenwerkingsvoorwaarden in het kader van de publiek-private samenwerking. De invullling moet op zowel nationaal als internationaal worden geborgd. Op basis hiervan kunnen de diverse regionale samenwerkingen worden gerealiseerd.[/userquote]

Gemeenten, bedrijven en wetenschappers vormen brede basis

De strategie wordt gedragen door een groot aantal gemeenten, bedrijven en wetenschappers. De samenwerkende steden hebben bij de samenstelling bewust voor de publiek-private aanpak gekozen, zodat het resultaat gedragen wordt door gemeenten, bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen. Een grote, betekenisvolle kern van entiteiten die op basis van de strategie in staat is om oplossingen te creëren voor grote vraagstukken voor de stedelijke omgevingen.

[userquote user="906"]De rollen van gemeenten kunnen divers zijn; enerzijds, samenwerkinggsfaciliterend, kaderstellend, anderzijds is men ook afnemer of klant. Als Branchevertegenwoordiger ziet BTG als haar taak om gebundelde vraagstelling en aanbod bij elkaar te brengen. BTG stimuleert en faciliteert dit proces.[/userquote]

Het rapport beschrijft het aanpakken van de maatschappelijke opgave, verbindend en over sectoren heen, om de leefbaarheid voor bewoners in de stad te verbeteren en economische kansen te benutten. Focus in de gezamenlijke ambitie, maar ook acties. Dat creëert volgens de samenstellers een effectief investeringsklimaat en kansen op banen.

De aanbieders van het rapport geven aan te hopen dat het (volgende) kabinet de ambitie en geformuleerde acties in deze strategie omarmt en versterkt.

Vooralsnog stil sinds de overhandiging

Sinds het rapport in januari werd aangeboden is het stil rondom de Nationale Smart City Strategie NL. De nu demissionair minister-president heeft de strategie aangenomen, maar geen concrete planning genoemd. Wel daagde hij de partijen uit de strategie verder te concretiseren en daarin ook aandacht te schenken aan de internationale component.

Ondertussen is een groot aantal steden in meer of mindere mate bezig met digitale oplossingen, waarbij vaak de samenwerking wordt gezocht. Niet alleen de vijf grote steden, ook andere gemeenten zoals Groningen implementeren diverse diensten. Enkele voorbeelden:

 • Amersfoort overweegt voorbereidend onderzoek te doen naar een mogelijke Europese aanbesteding voor het ontwikkelen van een smart city platform. Het smart city platform bestaat uit een stadsdekkende digitale infrastructuur met gebruik van het netwerk van lantaarnpalen en een samenwerkingsplatform voor de ontwikkeling van innovatieve diensten. Amersfoort werkt tijdens de voorbereiding samen met gemeente Hilversum en de Economic Board Utrecht.
 • In juni hebben zeven steden de samenwerkingsovereenkomst ‘Nationaal Smart City living lab’ opgericht: Nijmegen, Breda, Dordrecht, Helmond, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer. Elke stad brengt een casus in waarbij de burger centraal staat.

[userquote user="906"]Naar mijn weten zit de overheid niet stil, ondanks de kabinetsformatieluwte. Het ministerie van Economische Zaken werkt op een aantal fronten al aan de vormgeving van de infrastructurele randvoorwaarden en de ontwikkeling van aanpalende beleidsvorming, waarbij zij dialoog voert met markt en gebruikersvertegenwoordigers, waaronder ook BTG. Voorbeelden hiervan zijn de modelregeling publieke financiering voor de optimalisatie van digitale connectiviteit in de buitengebieden en de in december geplande afronding van de nota Mobiele Communiciatie.

Daarnaast wordt een nieuwe studie Digitale Connectiviteit beoogd, dat als doel heeft om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hierbij wordt de noodzaak benadrukt van de instandhouding van een hoogwaardige infrastructuur en verplichting tot een mobiele dekking . BTG zal als vertegenwoordiger van de zakelijke gebruikers deelnemen aan de in dit najaar te plannen verdiepingssessies. Hierbij is het van belang dat ook beleidsruimte wordt geboden voor de zakelijke gebruikers van bedrijfskritieke communicatie.[/userquote]

Nieuw kabinet kan Smart City-rapport omarmen

Met Prinsjesdag in het vooruitzicht en natuurlijk de vorming van een nieuw kabinet, is het moment ideaal voor invulling van de Nationale Smart City Strategie. Sterker nog, het document kan wellicht verder worden uitgewerkt tot basis van een algemene digitale strategie voor Nederland.

Als altijd roepen belangenbehartigers tijdens kabinetsformaties om daadkracht vanuit het Rijk voor elke specifieke sector. Echter, de invloed van Big Data op de wereldpolitiek enerzijds en de oplossingsmogelijkheden voor een aantal grote vraagstukken vanuit diezelfde Big Data anderzijds, zullen de beleidsmakers niet ontgaan. Het is niet minder dan noodzakelijk dat een volgend kabinet een duidelijke visie formuleert op het gebied van de nieuwe digitale ontwikkelingen.

[userquote user="906"]BTG verwacht dat ook het nieuwe kabinet onverminderd energie steekt in de verdere digitalisering van Nederland en van Nederland in relatie tot de rest van de wereld. Dit is naast een maatschappelijke ook een economische groeiende noodzaak. Hierbij moet meer ruimte worden gecreëerd voor de ontwikkeling van innovatie en economische groei. In deze heeft ook het nieuwe kabinet de maatschappelijke verantwoordelijkheid om voor ICT voor iedere Nederlander laagdrempelig beschikbaar te maken. Het zou goed zijn als het nieuwe kabinet hiervoor brede ruimte creëert in haar portefeuille.[/userquote]

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.