Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG: Met AI op weg naar de smart society

17 jun 2021

Dit artikel is gepubliceerd in Dutch IT-channel en Executive People

AI is primair technologie, maar de impact ervan gaat veel verder dan traditioneel het geval is bij technologie. Alle aspecten van de maatschappij worden geraakt door de ontwikkelingen die nu plaatsvinden op het gebied van AI. Branchevereniging BTG is zich  bewust van die impact en is daarom op diverse manieren betrokken bij de ontwikkelingen die uiteindelijk leiden tot de smart society.

BTG bestaat 35 jaar en is in Nederland dé branchevereniging voor ICT/Telecom met ca. 200 aangesloten bedrijven en organisaties. “Dagelijks brengen we vraag- en aanbod bij elkaar”, zegt Petra Claessen, CEO van BTG en TGG bij de service organisatie van BTG,” met aan de ene kant de gebruikers en aan de andere kant de solution partners. In feite lossen we marktimperfecties op, dit doen we op diverse gebieden van ICT/Telecom. Een belangrijk thema daarin is AI.”

Ze vervolgt: “AI gaat ingrijpende gevolgen hebben voor alle geledingen van de maatschappij, verticaal en horizontaal en van Gezondheidszorg en de Overheid tot Agri en Retail en smart society (incl. smart cities)”. “Dat raakt dus ook onze leden. Als Branchevereniging zijn wij daarom betrokken bij een breed scala aan initiatieven op het gebied van AI, zoals een specifieke Expertgroep AI en de Nederlandse AI Coalitie, onderdeel Onderwijs.”

Bijdrage leveren
Dit is mogelijk door de strategische beslissing die Claessen bij haar aantreden nam om de activiteiten van BTG niet te beperken tot Telecom, maar uit te gaan van communicatie in bredere zin, zoals dat wordt gebruikt in de term ICT. “Dat leidt tot een groter palet aan zaken en onderwerpen waar je je mee bezig kunt houden. En het heeft ons gebracht bij de positie waar we nu staan, met intensieve samenwerkingsverbanden met tal van organisaties als The Hague Security Delta, DDA, ECP, iPoort, FCF, ACM, EZK, AT en nog vele andere partijen.”

“We zitten eigenlijk in het hart van de ICT/Telecom. Vanuit BTG verkeren we dus bij uitstek in de positie om onderwerpen als AI op te pakken. We willen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Digitale Agenda van de Overheid en ook hierin speelt AI een grote rol. BTG geeft support bij en aan het beleid van de Overheid, en als voorbeeld is de vraag vanuit EZK om Consultatierondes te verrichten via BTG in de Markt. Dit kunnen we doen vanuit onze onafhankelijke positie in de markt, waarbij ook diversiteit, inclusiviteit en pluriformiteit, centraal staan.”

Kaders
“AI heeft kaders nodig waarbinnen beleid gevoerd kan worden. Want er is heel veel mogelijk met AI en het advies vanuit BTG is, dat de Overheid meer zou kunnen samenwerken met de diverse brancheverenigingen. Deze weten immers wat er speelt in de markt en wij kunnen de Overheid optimaal informeren. Zelf heeft Petra Claessen zitting genomen in de Onderwijscommissie van de Nederlandse AI-Coalitie, met als reden om hier de verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.”

“Om AI te stimuleren is nogmaals samenwerking met een grote diversiteit aan organisaties essentieel. In de Onderwijswerkgroep bijvoorbeeld kijken wij naar de toepassing van AI in de hele onderwijsketen, van student tot en met docent. Want je wilt bijdragen aan beter onderwijs, en het veel beter benutten van talent. Dit alles leidt ertoe, dat we studenten afleveren in de maatschappij die meteen aan de slag kunnen bij werkgevers.”

Drempels verlagen
“Wanneer je wilt dat AI gebruikt gaat worden in het Onderwijs wil je dat docenten ook in staat zijn, met de juiste vaardigheden en tools, AI te gebruiken. We willen drempels verlagen, en belemmeringen wegnemen, zodat je de kansen kunt benutten die worden geboden door AI. Dat gebeurt in feite met een quadruple helix, bestaande uit overheid, bevolking, techniek en wetenschap.”

“Tegelijkertijd werken we aan een AI-agenda waarbij we het onderwijs meenemen, in combinatie met het bedrijfsleven. Want hier is het bij uitstek belangrijk dat je denkt in co-creatie en ecosystemen. Dat geldt overigens niet alleen voor het onderwijs, maar voor alle aspecten waar AI een rol speelt. Je kunt dat breder zien. Op die manier zouden we bijvoorbeeld die nieuwe vaste kamercommissie voor digitale zaken adviseren.”

Innovatiecirkel
Het model dat zij hierin voorstaat is het Innovatie Platform, waarbinnen ook gewerkt werd met een cirkel van deskundigen om de Overheid heen. “Op deze wijze heb je een cirkel van deskundigen om en bij de Overheid en met name bij de Vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. Zo bouwen met name de nieuwe Kamerleden snel kennis op over zaken als AI. Zo maak je de Overheid slimmer, waardoor ze meer geëquipeerd zijn om de noodzakelijke investeringen die ze moeten doen, goed en verantwoord te besteden. Zo dragen we ook weer bij aan het Digitale Deltaplan voor de BV Nederland.”

AI is overigens niet alleen een Nederlands onderwerp. “Er ligt een duidelijke connectie met de Europese ontwikkelingen. Het is dus zaak om ook over de grenzen heen te kijken, want onze economie is internationaal georiënteerd. En eigenlijk gaat dat verder dan alleen Europa, het is natuurlijk een fenomeen dat wereldwijd speelt. AI is zeker niet grensgebonden.”

Aandacht
Claessen benadrukt dat AI een breed scala aan onderwerpen raakt, van economie en ethiek tot wetenschap en landbouw. “Het grijpt zo diep in in ons leven, dat je aandacht moet hebben voor al die aspecten. Het is een ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden is. Die ontwikkelingen raken elkaar, en daar moet de Overheid goede beslissingen in nemen. En het is onze taak de Overheid daarbij te helpen.

Er is ook behoefte aan meer kennis. “Bij onze leden zien we dat enorm veel vraag is naar informatie over de toepassing van AI, over de beschikbare tools en de vraag naar concrete praktijkvoorbeelden. Dat zien we bijvoorbeeld niet alleen in de gezondheidszorg, maar ook in steden. Waar het in mijn optiek met AI naartoe gaat is een combinatie van al die zaken, van smart cities en smart healthcare bijvoorbeeld, tot een smart society. Daarin komt het allemaal samen.”

Mensen
AI is daarmee ingrijpender dan veel andere technologieën. “5G bijvoorbeeld is een tool. Data is iets wat je uiteraard nodig hebt. Maar AI geeft ook vorm aan de maatschappij waarin we leven. Dat werd pas nog geïllustreerd door een bewindsman met wie ik onlangs sprak, die zei niet meer te willen spreken over smart cities, hetgeen infeite een technologisch fenomeen is, maar over een smart society. AI speelt een rol in alle aspecten, verticaal en horizontaal in de smart society, dat is waar het in de toekomst om gaat, want het draait uiteindelijk allemaal om mensen.”

Auteur: Marco van der Hoeven

Gerelateerd nieuws