Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG on the move!

22 jun 2023

De digitale beschikbaarheid van IT & Communicatietechnologie is essentieel voor de economie en de maatschappij. Bedrijven en organisaties anticiperen in toenemende mate op deze digitale transformatie. Het is dan ook cruciaal dat Nederland de koppositie in Europa in de toepassingen van nieuwe technologieën weer naar zich toe trekt.

Invoering van nieuwe technologie en de daarbij behorende randvoorwaarden is van levensbelang voor de groei en ontwikkeling van organisaties. BTG is voornemens om met de overheid om tafel te gaan, samen met bedrijven, organisaties, de wetenschap en het onderwijs (triple helix aanpak), om de ontstane kloven te beslechten. Ook gaan we via strategische tafels onder leiding van BTG, nieuwe technologieën sneller in de markt implementeren. 

‘Green meets grey,nieuwe  inzichten van jonge  mensen gecombineerd met senioriteit  en jarenlange deskundigheid’

Continue beschikbaarheid en bereikbaarheid cruciaal 

De Covid-19 periode benadrukte weer eens hoezeer onze maatschappij afhankelijk is geworden van IT & Communicatietechnologie. Wat kunnen we nog zonder ICT? De continuïteit van activiteiten bleek toen meer dan ooit afhankelijk van de connectiviteit (continue beschikbaarheid en bereikbaarheid). We hebben in die tijd onze leden en klanten snel kunnen voorzien van producten en diensten  rond het digitale (thuis)werken. Het gaf toen veel voldoening om iets te kunnen betekenen voor bedrijven en organisaties. Dit was dan ook bij uitstek een taak voor ons, dé Branchevereniging voor IT & Communicatietechnologie. 

BTG vervult een brugfunctie tussen gebruikers en solution partners. Onze dochterorganisaties BTG Services (voorheen TGG)  focust zich op producten en diensten. De BTG-vereniging neemt het heft in handen om, vanuit de content driven benadering, de inhoudelijke discussies op te pakken. Richting het onderwijs vormt BTG een brugfunctie door zitting te nemen in diverse adviesraden. In het speelveld van wetenschap, bedrijfsleven overheid, vormt BTG een spilfunctie. Immers, zaken moeten versneld worden opgepakt en BTG gaat dit faciliteren. 

 Het vormen van een ecosysteem van leden en partners 

Met de ontwikkeling van een zogenaamde city hub bijvoorbeeld zet BTG in op een hechte samenwerking. Het werken in zogenaamde eco-systemen vanuit de diverse expertgroepen is daar een ultiem voorbeeld van. Stel, een stad wil 5G gaan uitrollen, dan brengt BTG partijen bij elkaar rond strategische tafels en discus- sierondes. Het gaat dan om belanghebbenden bij de gemeentes, experts en ook young profes- sionals en executives. Vraag en aanbod komen zo samen, met nieuwe inzichten van jonge mensen die weer anders naar bepaalde ontwikkelingen kijken, gecombineerd met senioriteit en jarenlange deskundigheid. BTG noemt deze aanpak ‘Green meets Grey’, met groepen die complementair zijn aan elkaar. 

Samen kom je verder, vooral in een vereniging zoals BTG 

Wat in het voorgaande voorbeeld voor 5G geldt, is ook van toepassing voor andere delen in de digitale transformatie die om verdieping vragen. Denk aan toekomstige ICT-behoeften van de gezondheidszorg of de toepassing van het Internet of Things (IoT). Zo is BTG actief betrokken bij het Do IoT Fieldlab van onder meer TU Delft, waarbij ook TNO en tal van andere connectiviteitspartners zijn aangesloten. 

Een ander voorbeeld van hechte samenwerking is de betrokkenheid van de BTG Vereniging bij het FNS (Future Network Services) project, waarbij TNO dit project leidt. Ook hierbij zijn meerdere groepen betrokken, zoals de wetenschap (TU Delft) en tal van andere relevante partijen als MNO’s. 

BTG neemt ook een belangrijke plaats in bij de TECH Denk Tank, waarin alle relevante brancheverenigingen zitting hebben die allemaal een essentieel onderdeel vormen in de digitale infra- structuur van de BV Nederland. 

Toekomst 

Vanaf 1 juli mag ik de voorzittershamer overnemen van  Eric  Reij  die  negen  jaar  bestuurslid  is geweest, waarvan de laatste zes jaar voorzitter. Ambities zijn er volop. Die gaan we samen reali- seren met de andere bestuursleden Christian Visser, (penningmeester) en Madeleine Lamers (secretaris), de Ledenraad onder leiding   van Victor Viveen en het team van BTG en BTG Services. Zo is ons streven om het bestuur te versterken met leden vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven en met een gebruiker (BTG Lid). Wat te denken van een Advisory Council waarin ook studenten, young professionals, managers en executives participeren. Ook bedoeld   om samen innovatie te signaleren en te activeren. Een nóg sterkere verankering met de weten-schap. Kortom, kansen en ambities genoeg, zowel nationaal als internationaal. En in alles staat de gebruiker van IT en communicatie- technologie centraal. Samen met onze solution partners worden marktimperfecties opgespoord en opgelost! Zo is de cirkel weer rond. Return on investment! 

Ik wens iedereen een mooie zomerperiode toe en hou de website, de Newsbreak en onze socials als LinkedIn in de gaten voor alle ontwikkelingen! 

Gerelateerd nieuws