Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG presenteert jaarthema: “BTG Building bridges in a Connected Society”

3 feb 2022

BTG introduceerde op haar Nieuwsjaarsbijeenkomst op 2 februari 2022 haar jaarthema voor dit jaar: “BTG Building bridges in a Connected Society”. Petra Claessen, CEO van BTG & BTG Services, lichtte het jaarthema tijdens de bijeenkomst toe in een toespraak. Deze toespraak leest u hier.

Communicatienetwerken zijn essentieel voor digitalisering. Iedere dag vertrouwen burgers en bedrijven in Nederland op digitale communicatienetwerken om te werken, te leren, te ontspannen of simpelweg om elkaar op de hoogte te houden.

Netwerken zorgen voor de verbindingen waarover data wordt uitgewisseld. Zonder die verbindingen zijn applicaties op internet en in de cloud onbereikbaar. Dan stopt de communicatie tussen burgers en overheid, kunnen sensoren in productieomgevingen en openbare ruimtes hun gegevens niet kwijt en valt de communicatie en aansturing bij logistieke processen, stil.

Rapport van Future Network Services

Het rapport van Future Network Services, afgekort FNS, is hierover duidelijk. FNS is een consortium dat de behoefte vanuit de energie, mobiliteit, industrie en landbouw in beeld brengt. BTG heeft als onafhankelijke en kennisgedreven vereniging bij partijen erop aangedrongen om hierin te mogen participeren en afspraken daarover zijn in de maak.

Wat zegt dit rapport eigenlijk?

Digitale netwerken zorgen voor economische groei. ‘Dialogic’ schat in dat in de afgelopen decennia 20% tot 40% van de economische groei in Nederland is voortgekomen uit telecommunicatie en ICT.

Maar we zijn er nog niet en het is logisch om dit groeimechanisme verder aan te jagen door innovaties in netwerken te bevorderen.

Een aandachtspunt is dat de ontwikkeling van toekomstige future networks anders gaat verlopen dan die van eerdere generatie netwerktechnologieën.

Waar liggen de accenten in de toekomst?

Maar waar komen de accenten in de toekomst dan te liggen? Ik noem er drie:

  • een grote mate van betrouwbaarheid in technologie en vertrouwen in leveranciers en betrokkenen;
  • de vraag doet zich vervolgens voor: “waar ligt de macht en controle over data, netwerken en netwerk apparatuur?
  • verduurzaming is tevens een eis, dus ontwikkelingen mogen zeker niet ten koste gaan van hoger energieverbruik. “

Expertgroep “Digital Networks & Climate change”

BTG heeft mede met het oog op deze ontwikkelingen een nieuwe Expertgroep in het leven geroepen: “Digital Networks & Climate change”.

In deze BTG Expertgroep participeren gebruikers en Solution Partners in co-creatie, om dit nieuwe thema op de agenda te zetten! Onze doelstelling is om op dit vlak verder kennis te ontwikkelen en dit te delen met onze directe achterban.

NEXT !! “Building bridges in a Global Society.”

Dit is het volgende sub-thema onder de vlag van ons jaarthema.

En welke stappen hebben we daarin genomen?

Nederland moet aan de slag om de koppositie op het vlak van digitalisering terug te winnen. BTG heeft het idee opgevat om in gezamenlijkheid, met andere branches, het bedrijfsleven en de wetenschap een deltaplan te ontwikkelen voor de digitale infrastructuur van Nederland.

Een voorbeeld dat we hierin nog stappen moeten zetten, geeft het onlangs verschenen artikel in het FD “Het uitblijven van de cybersecurity wet toont de onmacht van de EU.” De invoering van een cybersecurity wet naar AVG-model, is broodnodig. Echter de Europe Commissie beperkt zich tot het plakken van juridische pleisters.

De ontoereikende beveiliging van IoT-toepassingen is al tien jaar een urgent maatschappelijk probleem. Slecht beveiligde webcams laten criminelen tot achter de voordeur meekijken of we een dure auto, kunstwerken of andere kostbare zaken bezitten.

En hoe kijkt de Europese Commissie hiernaar, vragen wij ons af?

Zij klaagt al jaren én bij herhaling, dat de EU-Lidstaten en de industrie pogingen tot serieuze cybersecuritywetgeving blokkeren. Daarom gaat de EU soms onder de radar en neemt zij het heft in eigen handen. De Europese Commissie spreekt de hoop uit dat er een volwassen cybersecuritywetgeving wordt ontwikkeld.

Expertgroep voor security, data en data-science

BTG heeft naast een Expertgroep voor Security, en in het bijzonder cybersecurity, ook een groep die zich richt op data en data-science.

Deze Expertgroepen inventariseren op dit moment wat er allemaal speelt zonder te verzanden in containerbegrippen. Dit zijn geen stand-alone discussiegroepen, maar zij werken samen en daar waar gewenst en nodig in ecosystemen.

Onder het item “Building bridges in a Global Society” valt ook de internationale scope waarmee BTG naar de inhoudelijke thema’s kijkt. De International Telecom User Group, INTUG, is daarvan een goed voorbeeld. BTG gaat zich inzetten om de INTUG nog duidelijker te positioneren.

Een ander internationaal initiatief waar BTG actief bij betrokken is, is “Euwena”: de European Users Wireless Enterprise Network Association.

En wat doet BTG hierin en in welke rol?
Het is een stap die is gezet onder andere vanuit onze expertgroep KMBG. Deze groep verbindt bedrijven en organisaties op het vlak van Mission Critical & Business Critical. Uiteraard moedigt BTG dergelijke nieuwe initiatieven aan én nemen we actief hier aan deel.

Tot slot vermeld ik onder dit punt dat we, vanuit ons BTG Kennis Instituut, verder werken aan een internationale accreditatie en certificering voor de kwalificaties van medewerkers in ICT/telecom. Deze stap heeft als doelstelling om de verworven kennis en kunde te behouden en te valideren.

Het bijhouden van deskundigheid kan via de bijeenkomsten aan de Verenigingskant en de validering van de opgedane kennis borgen we binnen het Kennis Instituut. Daar is inmiddels een Register opgericht waar professionals worden geregistreerd met hun kennis en kunde.

“Building Bridges in an Innovative Society”

Naast de connected society en de global society kijken we ook naar de “Innovative Society”.

Samenwerken met de markt en het bevorderen van innovatie is een cruciale beweging en tevens een focuspunt van BTG. Innovatie gaat niet alleen over toepassing van nieuwe technologieën, maar ook over een nieuwe manier van werken. Dit is een proces dat moet plaatsvinden vanuit de Triple Helix gedachte; leren door de samenwerking met de markt, de overheid en wetenschap. Er valt veel te leren van gevestigde bedrijven en startups. Ook in communities én in andere creatieve vormen van samenwerking ontstaan innovatieve oplossingen. Dus door op een andere manier naar zaken te kijken, zijn we in staat om de innovatieve en creatieve krachten vanuit de markt te benutten.

Innovatie is essentieel. Maar waarom is dat essentieel?

Technologische ontwikkelingen denderen intussen door en creëren tal van nieuwe mogelijkheden. Met inzet van virtual reality en artificial intelligence ontstaan nieuwe oplossingen voor “oude uitdagingen.“ We denken hierbij ook aan het zorgdomein, waar gespecialiseerde artsen met inzet van robots vanaf grote afstand kunnen observeren en analyseren, instrueren, opereren en controleren.

Of aan het verkeersdomein waar sensoren, camera’s, openbare data, satellieten, digital twins én slimme algoritmen bijdragen aan veiligheid, energiebesparing, efficiënt opladen van voertuigen, regelen van verkeersstromen, tijdig, goed en slim onderhoud van wegen etc.

Innovative Society levert ook een bijdrage aan het “nieuwe werken”. Meer digitaal en vanuit huis. Het kan steeds beter, efficiënter, comfortabeler, medisch en maatschappelijk verantwoord. De maatschappij verwacht van ons, dat we de handen hierop ineenslaan.

Ik zou dat willen noemen: “Building bridges in a triple helix way of living & action.”

Tot slot: “BTG & BTG Services building bridges in a Sustainable Society.”

Het jaar 2021 kenmerkte zich door focus op content en adequate aanpassingen. Het is ons gelukt om meer leden, gebruikers en Solution Partners aan ons te verbinden.

Daarnaast stond het jaar 2021 in het teken van transformatie. Onze dochterorganisatie TGG transformeerde, op verzoek van de markt, van een inkooporganisatie naar een “serviceorganisatie”.

Dit onderdeel heet voortaan “BTG Services”. Naast de focus op services blijven we voor u uiteraard interessant op onze inkoopstrategie.

Een verdere professionalisering c.q. verdieping op TEM, Telecom Expense Management, laat zien dat we ook meer en meer interessant worden voor kleinere organisaties die we tailormade kunnen bedienen met de meerwaarde die een goed TEM systeem biedt. De goed lopende SMS-diensten en een zeer actuele webshop doen de rest.

De start van het jaar 2022 kenmerkt zich bij BTG Services door de plaatsing van een pool van deskundigen bij onze leden en partners. Hierbij valt ook te denken aan de inzet van een Senior Consultant in combinatie met een Junior.

En bij BTG Vereniging wordt de actualiteit van het vak en het vakgebied geborgd door het volgen van sessies en bijeenkomsten.

Samengevat concentreren we ons in 2022 op de volgende vijf punten:

  • Uitbouw van het BTG Kennis Instituut en bijeenkomsten waar leden kennis halen, brengen, delen, borgen, valideren etc.;
  • Ten tweede: Focus op maatschappelijk relevante thema’s in de BTG Expertgroepen zoals cybersecurity, data en data analytics;
  • Als derde punt spelen we in op de vraag vanuit de “Smart Society” en ontzorgen we steden in hun digitale infravraagstukken door de inzet van professionals via BTG Services;
  • Het vierde punt is het leveren van services voor onze directe achterban en andere geïnteresseerden.
  • En als laatste sturen we bij, daar waar het nodig en gewenst is als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. BTG en BTG Services volgen de ontwikkelingen in de markt nauwgezet.

Resumerend: “Building Bridges in a Connected Society”, Return on Investment.

Wij zeggen toe, net zoals voorgaande jaren, dat we de opgedane kennis, ervaringen en best practices aan jullie teruggeven. We investeren door en voor onze leden (de gebruikers) én door en voor onze Solution Partners.

En die investering verdient zich voor beide partijen terug! Return on Investment.

Join, boost and sustain. The Digital Transformation including Building bridges in a Connected Society, fact of life for all of us!

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en aandacht en heel graag tot spoedig ziens op een van onze bijeenkomsten!

Take care, stay safe & healthy, all of you!

Gerelateerd nieuws