Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Commissie Digitale Zaken van Tweede Kamer bepaalt taken en onderwerpen

11 jun 2021

De commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer stelde op woensdag 9 juni zijn taken, werkzaamheden en onderwerpen vast. Hiermee wordt duidelijk welke focus de commissie heeft en kan zij concreet aan de slag.

Deze vaststelling betekent een eerste stap in de invulling van de werkzaamheden. Fungerend voorzitter Renske Leijten (SP) verzond namens de commissieleden een brief aan vaste commissies van de Kamer. Hierin vraagt zij de commissies te kijken naar hun dossiers om een afweging te maken welke er door Digitale Zaken in de toekomst behandeld kunnen worden.

Start
“De digitale ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op het dagelijks leven, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid”, zo geeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp aan. “Het is goed dat de Tweede Kamer zich meer verdiept in deze onderwerpen. Nu gaat de nieuwe commissie echt van start en bundelt zij in de Tweede Kamer alle kennis over digitalisering en kan zij de debatten hierover voeren. Dat komt de kennispositie en de controlerende functie van de Tweede Kamer ten goede.”

Met een taakafbakening brengt de nieuwe commissie in kaart waar haar expertise moet liggen en waarop zij meerwaarde moet bieden. Zo wil zij het voortouw nemen bij de behandeling van digitaliseringsvraagstukken, die commissieoverstijgend zijn. De commissie voor Digitale Zaken volgt de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en controleert bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor digitalisering.

Thema’s
De commissie kiest de volgende thema’s voor behandeling:

  1. Opkomende en toekomstige technologieën
  2. Digitaal burgerschap en democratie
  3. Digitale grondrechten en data-ethiek
  4. Digitale infrastructuur en economie
  5. Online veiligheid en cybersecurity
  6. Digitaliserende overheid

Een uitgebreide omschrijving van de taken en thema’s van de commissie is hier beschikbaar.

Voor de behandeling van deze thema’s verzoekt de commissie andere vaste commissies van de Kamer hun dossiers met een digitaliseringscomponent te bespreken. De commissies kunnen de dossiers bespreken en vaststellen in een procedurevergadering en besluiten welke commissie het dossiers gaat behandelen.

Kamercommissie voor Digitale Zaken
De Tweede Kamer nam op 6 oktober 2020 heeft de motie-Van der Molen c.s. aan waarin de Kamer uitspreekt de adviezen van de Tijdelijke commissie Digitale toekomst over te nemen. Met het amendement-Van der Molen c.s. dat op 25 februari 2021 door de Kamer is aangenomen, is de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het nieuwe Reglement van Orde vastgelegd.

De commissie voor Digitale Zaken hield op woensdag 12 mei haar eerste procedurevergadering. In deze procedurevergadering is een voorbereidingsgroep van leden ingesteld ter verkenning van de taakstelling. Het voorstel dat de voorbereidingsgroep heeft opgeleverd met daarin de taken en thema’s beschreven, is woensdag 9 juni door de commissie aangenomen.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “De Commissie Digitale Zaken gaat in de Tweede Kamer alle kennis over digitalisering bundelen. Doordat de taken, werkzaamheden en onderwerpen van de commissie nu zijn vastgesteld, kan de commissie concreet aan de slag. Goed nieuws, want digitalisering is een belangrijk onderwerp dat vanuit de overheid om de juiste aandacht vraagt. Dit vraagt om de juiste kennis, iets waaraan de Commissie Digitale Zaken kan bijdragen. BTG is dan ook verheugd met de komst van de commissie.”

BTG doet ook aan vraagbundeling bij onze achterban. Ook de overheid kan met het oog op diversiteit en inclusiviteit hiermee haar voordeel doen.

Gerelateerd nieuws