Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

De digitale infrastructuur is een essentiele nutsvoorziening

27 jun 2023

Digitalisering is essentieel voor een succesvolle transitie naar een duurzame samenleving. “Bij alle grote uitdagingen van dit moment spelen digitale innovaties een essentiële rol als het gaat om het bieden van oplossingen”, stelt Petra Claessen, Boardmember BTG Services.

Het BTG-jaarthema van 2023 is ‘Building Bridges in a Digital Society’. Petra: “Dat thema hebben we gekozen aan de Verenigingskant en dit heeft ook impact op onze serviceorganisatie BTG Services. We kijken immers steeds meer naar digitale oplossingen om de economische groei te realiseren en om maatschappelijke problemen te ondervangen. Welke eisen stelt dit aan mensen, organisaties, overheid en onderwijs qua innovatiekracht? En wat kunnen bedrijven wel of niet aanschaffen om die digitale transformatie te kunnen faciliteren?”

Nationale aanpak, ook vanuit de scope: wat kunnen we doen voor bedrijven en organisaties?

BTG is vanuit de vereniging een van de onder- tekenaars van het manifest Duurzame Digitalisering, dat is aangeboden aan minister Micky Adriaansens van EZK(Economische Zaken en Klimaat). “Wil Nederland koploper worden, dan is er is een nationale aanpak nodig op het gebied van duurzame digitalisering. Want digitalisering vormteen essentieel onderdeel van verduurzaming en moet zelf ook duurzaam zijn.

Daar is een duidelijk beleid voor nodig. Er is nu nog sprake van teveel versnippering. In onze ogen zou de overheid één coördinatiepunt kunnen aanstellen met voldoende verantwoordelijk- heden. Voor de versnelling moeten overheid, bedrijfsleven, branches, wetenschap en onderwijs de handen ineenslaan en strategische tafels organiseren”, adviseert Petra.

Samen met Frits Bussemaker is ze duo-voorzitter van iPoort, een onderdeel van Nieuwspoort, het parlementaire pers- en debatcentrum in Den Haag. ‘We willen ambtenaren en beleidsmakers beter informeren over de digitale infrastructuur en zo de kloof in digitale competenties dichten. Dan hebben we het nog steeds over de inhoud. Nu is het zaak om de vertaalslag te maken naar services. Wat kunnen wij bieden vanuit BTG Services om die nationale aanpak te versnellen, denkend vanuit producten en diensten? Binnen de BTG Vereniging is een aantal Expertgroepen aan de slag met dit soort thema’s. Daar wordt ook vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld en denken we na over de behoeften die bedrijven hebben aan producten en diensten.”

Er is een kloof in digitale competenties. BTG Services kan de brugfunctie vervullen in het dichten daarvan.

BTG is actief betrokken bij de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering. “De klimaatdoelen van 2030 komen er in snel tempo aan. Dus moeten we zorgen dat het energiegebruik en de aanspraak op waardevolle grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebeurt. Zonder digitale technologie gaan we die doelen niet halen”,stelt Petra. Volgens haar speelt de overheid daar, samen met de sector, een grote rol in. “De digitale infrastructuur kun je zien als een nieuwe nutsvoorziening. Kijk maar naar de coronaperiode. Je moet er op kunnen vertrouwen.  De  continue  bereikbaarheid  en beschikbaarheid zijn basisvoorwaarden voor het functioneren van onze samenleving. De uitrol van 5G en toekomstig 6G zijn daarbij belangrijk, om te zorgen dat Nederland deel blijft uitmaken van de digitale voorhoede.”

“Ook hier geldt weer: wat kunnen we samen ontwikkelen, waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen? Een discussie hierover gaan we na de zomer voeren met het onderwijs (regulier en particulier), met bedrijven en organisaties zoals Competens, die een rol bij BTG –Services kunnen vervullen om programma’s in te vullen en uit te rollen. Zo kunnen we komen tot de juiste competenties in het werkveld.”

Vanuit BTG participeert Petra Claessen ineen Marktsegment voor ICT & Creatieve Industrie, een Adviesraad van het SBB(overstijgend orgaan voor het MBO Onderwijs). Alle verkregen informatie wordt meegenomen in de afwegingen bij BTG en vooral bij BTG Services, die een rol kan spelen op het gebied van Accreditatie en Certificering.

Digitale competenties inzetten als dienst voor bedrijven en organisaties

Er is een nijpend tekort aan IT-talent. BTG onder- steunt het initiatief van de Stichting Competens, dat zich inzet voor het ontwikkelen van sterkere IT-competenties, ook voor niet-IT’ers. Met de Digitale Binnenhof Academy zet de BTG haar schouders onder de behoefte aan permanente scholing bij de overheid. ‘Willen we vooroplopen, dan moeten we ervoor zorgen dat we voldoende expertise behouden. Het is belangrijk dat we de kloof tussen vraag en aanbod in de digitale competenties dichten”, meent Petra.

Dat geldt ook voor de gebruikers, zoals in de gezondheidszorg bij artsen en andere zorgmedewerkers. “Het gaat om skills die je nodig hebt om te begrijpen hoe we nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence, kunnen toepassen. Ik pleit ervoor dat je in het onderwijs, verticaal en horizontaal, de ontwikkelingen rondom digitalisering verankert in het curriculum. De wereld is digitaal ingericht. Je hebt digitale en nieuwe media geletterdheid nodig om bij te blijven op de huidige arbeidsmarkt. Bij ICT hoort een creatieve geest. Je moet out-of-the-box kunnen denken en met een creatieve blik naar technische mogelijkheden kunnen kijken.”

BTG stimuleert ook meiden in de IT. Petra: “Die koppel ik aan topvrouwen in de IT, zodat ze een voorbeeld hebben. Om het arbeidspotentieel te stimuleren streeft BTG er naar om mbo stagiaires koppelen aan Young Professionals. Vanuit BTG Services kunnen we, samen met Strict, de Young Professionals voorzien van de juiste tools. Ook dit is een actie die uitgerold gaat worden via BTG Services, uiteraard in samenwerking met genoemde partner.”

Nieuwe focus bij BTG Services

BTG Services kiest voor een nieuwe focus, vertelt Petra. “We waren de branchevereniging voor ICT en Telecom en dat is inmiddels veranderd in IT& Communicatietechnologie. De link met telecom blijft uiteraard bestaan, maar dan ingebed in een meer innovatieve en actuele visie die ook zal leiden tot andere producten en diensten dan de huidige. Het belooft een druk jaar te worden tot en met eind 2023 met een aangepaste en vernieuwde koers.”

Naast de bestaande producten en diensten, zoals:

  • TEM ( Telecom Expense Management);
  • SMS diensten;
  • Webshop;
  • Consultancy

wordt ook nagedacht om het arbeidstekort terug te dringen en om producten en diensten op de markt te brengen in het kader van cybersecurity. Wat te denken van de focus op AI?

Petra tot slot: ““Kortom, het wordt een imposant najaar met veel kansen en uitdagingen waar we de interne organisatie van BTG Services momenteel op aanpassen. Intern realiseren wat je extern belooft, daar gaan we voor!”.

Gerelateerd nieuws