Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Kabinet ziet geen reden voor inperking inzet 26GHz-band voor 5G

23 nov 2020

Het gebruik van de 26GHz-band voor 5G-technologie wordt niet ingeperkt. De inzet beperken totdat meer onderzoek is uitgevoerd naar eventuele impact op de gezondheidszorg is volgens het kabinet niet nodig.

Dit melden staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief gericht aan de Tweede Kamer. “Met belangstelling heeft het kabinet kennisgenomen van het advies van de Gezondheidsraad. Het kabinet concludeert op basis van het advies van de Gezondheidsraad dat niet is aangetoond en niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan de frequentiebanden, die ook voor 5G gebruikt (zullen) worden, de gezondheid kunnen schaden. Deze frequenties zijn al jaren in gebruik en dat heeft volgens de Gezondheidsraad niet geleid tot bewezen ongunstige effecten op de gezondheid”, schrijven de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer.

Blootstellingslimieten
De bewindslieden wijzen onder meer op blootstellingslimieten opgesteld door de Europese Commissie en de ICNIRP om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen. “Nederland hanteert, net als veel andere EU-lidstaten, deze blootstellingslimieten. De blootstellingslimieten zijn in maart 2020 op basis van de actuele stand van de wetenschap geactualiseerd en worden nu reeds in Nederland gehanteerd en zullen onder de Telecommunicatiewet worden vastgelegd. Ook de Europese Commissie heeft volgens de Gezondheidsraad aangegeven de nieuwste ICNIRP-richtlijnen over te nemen in een aanbeveling of richtlijn.”

Ook wijzen de bewindslieden op een ruime veiligheidsmarge in de blootstellingslimieten, waarbij rekening wordt gehouden met kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. Zo zijn de blootstellingslimieten vijftig keer lager dan het niveau waarbij in onderzoek gezondheidseffecten optraden.

As Low As Reasonably Achievable
Naast de ICNIRP-richtlijnen adviseert de Gezondheidsraad de blootstelling aan elektromagnetische velden zo laag mogelijk te houden als redelijkerwijs mogelijk is. Hierbij wordt het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) toegepast. Dit is vastgelegd in het Antenneconvenant, dat afspraken tussen het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en mobiele operators staan over de plaatsing van vergunningsvrije antennes.

Met de uitgifte van de frequentiebanden geeft het kabinet uitvoering aan Europese verplichtingen. Zo ziet de Europese Commissie 700MHz-, 3,5GHz- en de 26GHz-band als ‘5G-pioneerbanden voor komende generatie mobiele netwerken.

Ondanks dat de bewindslieden geen reden zien het gebruik van de 26GHz-band voor 5G in te perken, wordt wel meer onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten hiervan. Op dit moment onderzoekt het kabinet hoe het hieraan een ‘extra bijdrage kan leveren’.

‘5G kan veel winst opleveren’
Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Onderzoek toont geen bewezen ongunstige effecten op de gezondheid aan. Er is dan ook geen reden het gebruik van de 26GHz-band voor 5G-technologie in te perken. BTG is blij dat de uitrol van 5G geen vertraging oploopt. De technologie biedt interessante kansen. Zo kan 5G-technologie dankzij zijn hogere datasnelheden helpen steden en bouwen slim te maken, apparatuur en faciliteiten op afstand te monitoren of vanaf iedere locatie razendsnel toegang te hebben tot data en applicaties. 5G leidt dan ook tot relevante innovaties leiden en kan veel winst opleveren voor bedrijven.”

Gerelateerd nieuws